Sol·licitud d'afiliació

  Dades del sol·licitant

  Format: 19/03/1980

  Les teves xarxes socials

  Domiliciació bancària

  Total son 24 dígitos

  Les quotes d’afiliació o donacions realitzades a Partits Polítics, seran deduïbles de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques, amb el límit de 600 euros anuals (Llei Orgànica 8/2007, de 4 de Juliol, sobre finançament de Partits Polítics) sense prèvia contraprestació. Article 12è. Incentius fiscals) / Las cuotas de afiliación realizadas a Partidos Políticos o donaciones serán deducibles de la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, con el límite de 600 euros anuales (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de Julio, sobre financiación a Partidos Políticos) sin previa contraprestación. Artículo 12o. Incentivos fiscales).
  Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

  Acepto que al enviar aquest formulari estic donant validesa de firma digital

  × Contáctanos