Sol·licitud d'afiliació
Solicitud de afiliación

Dades del sol·licitant

Datos del solicitante

format: 19/03/1980

Les teves xarxes socials

Domiciliació bancària

Domiciliación bancaria

Total son 24 dígitos

Les quotes d’afiliació o donacions realitzades a Partits Polítics, seran deduïbles de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques, amb el límit de 600 euros anuals (Llei Orgànica 8/2007, de 4 de Juliol, sobre finançament de Partits Polítics) sense prèvia contraprestació. Article 12è. Incentius fiscals) / Las cuotas de afiliación realizadas a Partidos Políticos o donaciones serán deducibles de la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas, con el límite de 600 euros anuales (Ley Orgánica 8/2007, de 4 de Julio, sobre financiación a Partidos Políticos) sin previa contraprestación. Artículo 12o. Incentivos fiscales).
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera. / Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza el acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para cargar su cuenta y a la entidad para efectuar los cargos a su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato celebrado con la misma. La solicitud de reembolso se tiene que efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de cargo en cuenta. Podéis obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Finalitats

Conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter General, el seu reglament de desenvolupament i el Reglament de la Unió Europea 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d ́abril de 2016, se li informa que les dades personals facilitades per vostè en el formulari d ́afiliat/ada del partit “Barcelona Ets Tu”, així com aquelles obtingudes com a conseqüència de la relació contractual entre el Partit i vostè, formen part de fitxers de dades de caràcter personal automatitzats de BARCELONA ETS TU.

Les dades personals es recullen per a les finalitats següents: – per donar a conèixer les activitats, esdeveniments i actes que organitza el partit; – posar en el seu coneixement la presa de decisions del pPartit; – la gestió del procés electoral intern de l ́organització; – la facturació de les quotes. Així mateix, vostè no està obligat/a a subministrar les dades però la negativa fer-ho impedirà la formalització de la seva afiliació atès que sense les mateixes i sense el seu tractament per a les finalitats anteriors, és impossible subscriure el dit contracte i portar a terme l ́activitat de BARCELONA ETS TU.

Les dades es conservaran durant la vigència de la relació contractual i també amb posterioritat amb la única finalitat de, si fos el cas, atendre a eventuals peticions d’una autoritat competent. La base jurídica d’aquest tractament és la relació contractual que ens uneix, el seu consentiment i l’interès legítim comercial que té BARCELONA ETS TU.

Els destinataris de les dades personals seran el partit “BARCELONA ETS TU”, i els professionals externs contractats pel Partit en virtut d’un contracte de serveis.

Al facilitar aquesta informació i firmar el present document, vostè presta el seu consentiment per aquests tractaments i finalitats. A més a més, té el dret de retirar el consentiment per una, algunes o totes les finalitats quan desitgi, sense que això afecti al legítim tractament realitzat fins aquell moment.

L’informem, igualment, de que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació d’accés, portabilitat de les dades i oposició mitjançant o bé un escrit dirigit al partit la següent direcció: Rambla de Catalunya, núm. 98, 1a planta, CP 08008 o bé un correu electrònic en la següent adreça: info@barcelonaetstu.com. Tanmateix, té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si el partit no li permet exercir els seus legítims drets. Finalment, es comunica que el Partit té Delegat de Protecció de Dades, al que se li poden remetre tots els dubtes i sol·licituds o bé per escrit en la següent direcció Rambla de Catalunya, núm. 98, 1a planta, CP 08008 o bé en el següent correu electrònic sandra.jorda@barcelonaetstu.com , indicant en el seu assumpte “Protecció de Dades”.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, su reglamento de desarrollo y el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales facilitados por usted en el formulario de asociado/ada del partido «BARCELONA ETS TU» así como aquellas obtenidas como consecuencia de la relación contractual entre la entidad y usted, forman parte de los ficheros de datos de carácter personal automatizado de titularidad de BARCELONA ETS TU.

Los datos personales se utilizan para las siguientes finalidades: – para informar de las actividades y actos que organiza el partido; – poner en su conocimiento las decisiones tomadas por el Partido; – la gestión del proceso electoral interno de la organización; -la facturación de las cuotas. Asimismo, usted no está obligado/a a facilitar los datos, pero la negativa impedirá la formalización de su afiliación que sin las mismas y sin su tratamiento para las finalidades anteriores, es imposible subscribirse a dicho contrato y llevar a cabo la actividad social de BARCELONA ETS TU.

Los datos se conservarán durante la vigencia de la relación contractual y también con la posterioridad con la única finalidad de, si fuera el caso, a petición de una autoridad competente. La base jurídica de este tratamiento es la relación contractual que nos une, su consentimiento y el interés legítimo comercial que tiene BARCELONA ETS TU.

Los destinatarios de los datos personales serán el partido, BARCELONA ETS TU, y los profesionales externos contratados por el Partido en virtud de un contrato de servicios.

Al facilitar esta información y firmar el presente documento, usted da su consentimiento para este tratamiento y finalidad. Además, tiene el derecho de retirar el consentimiento por una, algunas o todas las finalidades cuando quiera sin que esto afecte al legítimo tratamiento realizado hasta ese momento.

Le informamos, igualmente, de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación a través de un escrito dirigido al partido en la siguiente dirección: Rambla de Cataluña, número 98, 1era planta, CP 08008 Barcelona, o bien a través de un correo electrónico info@barcelonaetstu.com. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si el partido no le permite ejercer sus derechos legítimos. Finalmente se comunica que el Partido tiene delegado de Protección de Datos, a l que le pueden remitir todas sus dudas y solicitudes o bien por escrito en la siguiente dirección: Rambla de Cataluña, número 98, 2a planta, CP.08008 Barcelona, o bien en el siguiente correo electrónico, sandra.jorda@barcelonaetstu.com, indicando en el asunto “Protección de Datos”.

Requisits per formar part com afiliat de Barcelona Ets Tu / Requisitos para formar parte como afiliado de Barcelona Ets Tu.

  •   Edat mínima 18 anys./ Edad mínima 18 años.
  •   Conèixer i assumir els Estatuts del partit, així com la seva visió, missió i valors. / Conocer y asumir los Estatutos del partido, así como suvisión, misión y valores.
  •   Emplenar la sol- licitud d’afiliació. / Cumplimentar la solicitud de afiliación.Com afiliat pots / Como afiliado/a puedes:
  •   Participar en les activitats internes i externes del partit Barcelona Ets Tu. / Participar en las actividades internas y externas del partido Barcelona Ets Tu.
  •   Participar com electors i elegibles en l’ elecció dels òrgans de govern i representació del partit. / Participar como electores y elegibles en la elección de los órganos de gobierno y representación del partido.
  •   Dret de ser informats sobre les decisions adoptades per els seus òrgans directius i de les activitats del partit/ Derecho a ser informados sobre las decisiones adoptadas por sus órganos directivos y de las actividades de la organización del partido.
  •   Presentar peticions i propostes davant els membres responsables de cada àrea. / Presentar peticiones y propuestas ante los órganos responsables de cada área.
  •   Col- laborar a les campanyes electorals i activitats públiques regulars del partit. / Colaborar en las campañas electorales y actividades públicas regulares del partido.
  •   Com afiliat, tens veu al partit i posteriorment, si així ho vols, podràs sol·licitar pertànyer a una àrea en concret/ Como afiliado/a, tienes voz en el partido y posteriormente, si así lo deseas, podrás solicitar pertenecer a una área en concreto.