Hagamos algo por UCRANIA

Barcelona Ets Tu, estamos con Ucrania...

Vamos por la vida con el piloto automático y no nos damos cuenta de lo que realmente es importante. Valoramos la vida cuando vemos que se nos escapa, lloramos por nuestros países vecinos cuando son atacados, aunque poco hacemos por ellos más dos o tres protestas, unos escritos y poco más.

Es curioso que el mismo cerebro humano que es capaz de inventar lo inimaginable, no tenga las capacidades suficientes como para a través de la diplomacia y la palabra encontrar la forma de discernir y modificar esos comportamientos de poder descontrolado que no dejan paso al respeto de la vida del prójimo. Me pregunto en casos tan graves como estos, realmente ¿qué ha conseguido la Otan, G7 o el G20 q no sean solo buenos propósitos que jamas llegan a término? Sino, hagan el cálculo de cuantos muertos o cambios se han evitado con dichas reuniones. Ahora, la mejor idea es bloquear las cuentas de Rusia cuando este país dispone de una economía tan robusta que no le van afectar nuestra acciones. En cambio nuestros políticos salen en los medios diciendo que están haciendo todo lo que está en sus manos. La realidad es que este Putin ha acojonado al mundo por no habernos preocupado hasta ahora de su arsenal de cabezas nucleares.

Tenemos 1440 minutos diarios cada ser humano para poder proponer posibles formas de ayudar a Ucrania sin esperar a que sea demasiado tarde. Propongo crear una plataforma o si ya existe alguna que entre todos la apoyemos para que sirva de Teflon de ideas para ayudar a nuestros gobiernos a encontrar la mejor solución.

Anem per la vida amb el pilot automàtic i no ens adonem del que veritablement és rellevant. Valorem la vida quan veiem que se’ns escapa, plorem pels nostres països veïns quan són atacats, tot i que poc fem per ells, tan sols dues o tres protestes, uns escrits i poc més.

És curiós que el mateix cervell humà que és capaç d’inventar-se l’in-imaginable, no tingui les capacitats suficients com per mitjà de la diplomàcia i la paraula trobar la manera de discernir i modificar aquests comportaments de poder desmesurat que no donen pas al respecte de la vida del proïsme. Em pregunto en casos tan greus com aquests, realment què ha aconseguit l’Otan, el G7 o el G20 que no siguin tan sols bons propòsits que mai arriben a terme? Sinó, facin el càlcul de quants morts o canvis s’han evitat amb aquestes reunions.
Ara, la millor idea és bloquejar els comptes de Rússia quan aquest país disposa d’una economia tant robusta que no l’afectaran les nostres accions. En canvi els nostres polítics surten en els mitjans de comunicació dient que estan fent tot el que està al seu abast. La realitat és que aquest Putin ha acollonit al món per no haver-nos preocupat fins ara del seu arsenal de caps nuclears.

Tenim 1440 minuts diaris cada ésser humà per poder proposar possibles formes d’ajudar a Ucraïna sense esperar a que sigui massa tard. Proposo crear una plataforma o si ja existeix que entre tots la recolzem per a que serveixi de tefló d’idees per ajudar als nostres governs a cercar la millor solució.

#ucraïna #guerra #supervivència #germandat #ajuda #teflodidees #cervellatreballar #europa #humanitat #plataformes

AGRAIRIA QUE HO COMPARTIU. QUANTS MÉS SIGUEM, MÉS RÀPID PODREM APORTAR ENTRE TOTS/ES SOLUCIONS I NO TAN SOLS PARAULES.

Maintenant que je l’ai porté à votre attention. Faisons quelque chose pour l’UKRAINE Nous traversons la vie en pilote automatique et ne réalisons pas ce qui est vraiment important. Nous apprécions la vie quand nous voyons qu’elle nous échappe, nous pleurons pour nos pays voisins quand ils sont attaqués, bien que nous ne fassions rien d’autre pour eux que deux ou trois protestations, quelques écrits et rien d’autre. Il est curieux que le même cerveau humain, capable d’inventer l’inimaginable, n’ait pas les capacités suffisantes pour, par la diplomatie et la parole, trouver le moyen de discerner et de modifier ces comportements de pouvoir incontrôlé qui ne cèdent pas au respect de la la vie du voisin. Je me demande dans des cas aussi graves que ceux-ci, qu’est-ce que l’OTAN, le G7 ou le G20 ont vraiment réalisé qui ne soit pas que de bonnes intentions qui ne se concrétisent jamais ? Sinon, faites le calcul du nombre de décès ou de changements qui ont été évités avec ces réunions. Maintenant, la meilleure idée est de bloquer les comptes russes alors que ce pays a une économie si robuste que nos actions ne l’affecteront pas. D’autre part, nos politiciens apparaissent dans les médias en disant qu’ils font tout ce qui est en leur pouvoir. La réalité est que ce Putin a effrayé le monde pour ne pas nous avoir inquiétés jusqu’à présent à propos de son arsenal d’ogives nucléaires. Chaque être humain dispose de 1 440 minutes par jour pour trouver des moyens possibles d’aider l’Ukraine sans attendre qu’il soit trop tard. Je propose de créer une plateforme ou, si elle existe déjà, que nous la soutenions tous ensemble afin qu’elle puisse servir de téflon d’idées pour aider nos gouvernements à trouver la meilleure solution.

J’AIMERAIS QUE VOUS LE PARTAGEZ. PLUS NOUS SERONS, PLUS RAPIDEMENT NOUS POURRONS APPORTER ENSEMBLE DES SOLUTIONS ET PAS SEULEMENT DES MOTS.

Теперь, когда я обратила ваше внимание. Сделаем что-нибудь для УКРАИНЫ.

Мы идем по жизни на автопилоте и нем осознаем, что действительно важно. Мы ценим жизнь, когда видим, что она ускользает от нас, мы оплакиваем наши соседние страны, когда на них нападают, хотя мы мало что делаем для них, кроме двух-трех протестов, нескольких статей и почти ничего другого.

Любопытно, что тот же человеческий мозг, который способен изобретать невообразимое, не обладает достаточными способностями, чтобы с помощью дипломатии и слова найти способ распознать и изменить те действия неконтролируемой силы, которые не уступают место уважению к жизни соседа. Интересно, в столь серьезных случаях, как эти, чего действительно добились НАТО, G7 или G20, кроме добрых намерений, которые никогда не осуществятся? В противном случае подсчитайте, сколько смертей или изменений удалось избежать благодаря этим встречам. Сейчас лучшая идея — заблокировать российские счета, когда в этой стране такая сильная экономика, что наши действия ее не коснутся. С другой стороны, наши политики появляются в СМИ и говорят, что делают все, что в их силах. Реальность такова, что этот Путин напугал мир тем, что до сих пор не беспокоил нас своим арсеналом ядерных боеголовок.

У каждого человека есть 1440 минут в день, чтобы придумать возможные способы помочь Украине, не дожидаясь, пока не станет слишком поздно. Я предлагаю создать платформу или, если она уже существует, мы все вместе поддержим её, чтобы она могла служить тефлоном идей, чтобы момочь нашим правительствам найти наилучшее решение.

Ngayong nadala ko na ito sa iyong atensyon. Gumawa tayo ng isang bagay para sa UKRAINE

Dumadaan kami sa buhay na autopilot at hindi namin napagtanto kung ano talaga ang mahalaga. Pinahahalagahan natin ang buhay natin, umiiyak tayo para sa ating mga kalapit na bansa kapag sila ay inaatake, bagaman wala tayong magawa para sa kanila maliban sa dalawa o tatlong protesta, ilang mga sulatin at kaunti pa.

Nakapagtataka na ang parehong utak ng tao na may kakayahang mag-imbento ng hindi maisip, ay walang sapat na kakayahan upang, sa pamamagitan ng diplomasya at salita, maghanap ng paraan upang makilala at baguhin ang mga pag-uugali ng walang kontrol na kapangyarihan na hindi nagbibigay daan sa paggalang sa buhay ng kapwa. Nagtataka ako sa mga kaso na kasingseryoso nito, ano ba talaga ang nakamit ng NATO, ng G7 o ng G20 na hindi lamang magandang intensyon na hindi kailanman natutupad? Kung hindi, gawin ang pagkalkula kung gaano karaming mga pagkamatay o pagbabago ang naiwasan sa mga pagpupulong na ito. Ngayon, ang pinakamagandang ideya ay i-block ang mga Russian account kapag ang bansang ito ay may napakalakas na ekonomiya na ang ating mga aksyon ay hindi makakaapekto dito. Sa kabilang banda, lumalabas sa media ang ating mga pulitiko na sinasabing ginagawa nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan. Ang katotohanan ay si Ginoong Putin ay gustong takutin ang buong mundo pero hindi niya iniisip ang kanyang arsenal na mga nuclear warheads.

Ang bawat tao ay may 1,440 minuto sa isang araw upang makaisip ng mga posibleng paraan upang matulungan ang Ukraine na hindi pa huli ang lahat. Iminumungkahi kong lumikha ng isang plataporma o, kung mayroon nang isa, na suportahan nating lahat ito nang sama-sama upang ito ay magsilbi bilang isang Teflon ng mga ideya upang matulungan ang ating mga pamahalaan na mahanap ang pinakamahusay na solusyon.

#ukraine #war #survival #brotherhood #help #teflondeideas #brainwork #europe #humanity #platforms

I WULD APPRECIATE YOU SHARE IT. KUNG MAS MARAMI TAYO, MAS MABILIS TAYO MAG-AAMBAG SA PAGITAN NG MGA SOLUSYON AT HINDI LANG MGA SALITA.

Сега когато ми обърнахте внимание.. да направим нещо за Украниа!!!
Вървим към живота с пълна сила и не си даваме сметка за най-важните неща . Отценяваме живота ни когато го испускаме от ръце .. плачем за съседните държави когато ги атакуват ! И малко правим за тях .няколко протести панкарти и готово .. страно е че човешкия
мозък е способен да изобретява невъобразимото и не може да намери думите да диалогира не намират път към уважението на живота на другите . Питам се във такива сериозни случаи ¿какво събра НАТО? G7 или G20 не са добри намерениа и никога не стигат до никъде. Тогава направете една равносметка колко загинали или промени са избегнати със срещи … Сега най-добрата идеа е да блокират сметките на Русия когато тази страна има стабилна икономика и няма да им повлияе на нашите деиствиа . От друга страна нашите политици излизат в медиите казваики че правят всичко по силите си .Реалноста е че Путин уплаши целия свят , че досега не се тревожехме за аесенала си от ядрени бойни глави. Имаме 1440 минути дневни за всеки човек за да можем да дадем идеа как може да помогнем на Украина . Првди да стане твърде късно . Предлагам да се създаде една платаформа или ако я има вече да я посетим и подкрепим за да служи за идеи за нашите правителства за да намерим най доброто решение.

#украниа #война # отцеляване #братя #помощ # тлф идеи#работещи мозаци #европа # човечество # платаформи
Ще сам благодарна да споделите колкото повече сме по бързо можем да помогнем
РЕШЕНИЕ А НЕ САМО ДУМИ .
С ВАС СМЕ УКРАНИА

Ora che ho attratto la tua attenzione. Facciamo qualcosa per l’UCRAINA

Passiamo la vita con il pilota automatico e non ci rendiamo conto di cosa sia veramente importante. Apprezziamo la vita quando vediamo che ci sfugge, piangiamo per i nostri paesi vicini quando vengono attaccati, anche se per loro facciamo poco a parte due o tre proteste, qualche scritto e poco altro.

È curioso che lo stesso cervello umano che è capace di inventare l’inimmaginabile, non abbia capacità sufficienti per, attraverso la diplomazia e la parola, trovare il modo di discernere e modificare quei comportamenti di potere incontrollato che non cedono al rispetto per il la vita del prossimo. Mi chiedo, in casi così gravi, che cosa hanno davvero ottenuto la NATO, il G7 o il G20 che non siano solo buone intenzioni che non si realizzano mai? Altrimenti, fai il calcolo di quante morti o cambiamenti sono stati evitati con questi incontri. Ora, l’idea migliore è bloccare i conti russi quando questo paese ha un’economia così solida che le nostre azioni non la influenzeranno. D’altra parte, i nostri politici appaiono sui media dicendo che stanno facendo tutto ciò che è in loro potere. La realtà è che questo Putin ha spaventato il mondo per non averci preoccupato fino ad ora per il suo arsenale di testate nucleari.

Ogni essere umano ha 1.440 minuti al giorno per trovare possibili modi per aiutare l’Ucraina senza aspettare che sia troppo tardi. Propongo di creare una piattaforma o, se esiste già, di supportarla tutti insieme in modo che possa fungere da bacheca per le idee per aiutare i nostri governi a trovare la soluzione migliore.

#ucraina #guerra #sopravvivenza #fratellanza #aiuto #bachecaidee #brainwork #europa #umanità #piattaforme

TI APPREZZIAMO CONDIVIDERE. PIÙ SIAMO, PIÙ VELOCI POSSIAMO CONTRIBUIRE FRA SOLUZIONI E NON SOLO PAROLE.

ی است و سکوت اختیار کرده و ما شاهد از دست دادن جان و مال و کشور همنوعان خود هستیم بیایید با همحالا که این اتفاق وحشتناک در اکراین افتاده و دنیا در سکوت کامل نظاره گر این نسل کشی کاری برای زنان کودکان و مردان اوکراین انجام دهیم و اونها رو در شرایط سخت تنها نگذاریم.

وقتی ما غرق در روزمرگی و زندگی‌ماشینی خودمون هستیم‌ قدر زندگی و زندگی کردن و نمیدونیم ولی وقتی این چیزه با ارزشی و ازدست میدیم‌تازه به یاد میاریم ارزش اونو.

وقتی به کشورهای دیگه حمله می‌شود ما گریه می‌کنیم، ناراحت میشیم و دو سه اعتراض میکنیم و به خیابانها میاییم و چند نوشته کوتاه و چند عکس و فیلم در دنیای مجازی منتشر میکنیم و به همین ها اکتفا میکنیم. ودر نهایت به زندگی روزمره خود باز میگردیم.

خیلی تعجب برانگیز است که همان مغز انسانی که قادر به اختراعات عجیب و بزرگ و غیرقابل تصور است، ظرفیت کافی را ندارد تا از طریق دیپلماسی و حرف و کلام راه حل برای مشکلات بین دوکشور پیدا کنند.
و فکر کنید اگر قدرتمندان و سیاستمداران را حل دیپلماسی رو بلد بودند چه تعداد ادمهای هنوز در این کره خاکی به زندگی خودشون ادامه میدادند.
سازمانهای حقوق بشری کجا هستند؟ چرا اقدامی نمیکنند و فقط ابراز ناراحتی میکنند. این کافی نیست.

اقدامات ساده ما مردم عادی روی تصمیمات روسیه تاثیری نخواهد گذاشت بیایید از دولتها بخواهیم تا کار بزرگتری انجام بده.
هر انسان ۱۴۴۰ دقیقه در روز فرصت دارد تا راه های ممکن برای کمک به اوکراین پیدا کنه. بیایید بدون از دست دادن زمان بیشتر با هم همفکری کنیم. من پیشنهاد می‌کنم یک پلتفرم ایجاد کنیم و یا، اگر قبلاً وجود داشته باشد، همه با هم از آن پلتفرم حمایت کنیم تا بتوانیم با هم و با دادن ایده‌هایی بهتر برای کمک به این کشور را حلی پیدا کنیم.

#اوکراین #جنگ #بقا #برادری #کمک # همکاری #اروپا #انسانیت #سکوها#جنگ#اکراین

من از شما سپاسگزارم که آن را به اشتراک بگذارید. هرچه بیشتر باشیم، سریع‌تر می‌توانیم راه حل بهتری برای کمک به این مردم پیدا کنیم

ChinaNow that I have drawn your attention. 让我们为英国做点什么

我们在自动驾驶仪上度过生活,没有意识到什么是真正重要的。当我们看到生命滑落时,我们珍视它,当我们的邻国受到攻击时,我们为它们哭泣,但除了两三次抗议、几篇文章和其他很少的事情,我们几乎没有为它们做什么。

奇怪的是,能够发明不可思议的东西的人类大脑,却没有能力利用外交和语言,找到一种方法来辨别和修改那些不允许尊重他人生命的不受控制的权力行为。 我想知道,在如此严重的情况下,北约、七国集团或二十国集团除了从未实现的良好愿望之外,真正实现了什么?如果没有,计算一下这种会议避免了多少死亡或变化。 现在,最好的想法是在俄罗斯拥有如此强劲的经济,不会受到我们行动的影响时,封锁俄罗斯的账户。相反,我们的政客在媒体上说,他们正在做一切力所能及的事情。现实情况是,这个普京直到现在都没有担心过他的核弹头库,这让世界感到恐惧。

我们每个人每天有1440分钟的时间来想出可能的方法来帮助乌克兰,而不用等到太晚。我建议创建一个平台,或者如果已经存在,我们都支持这个平台,作为思想的特氟隆,帮助我们的政府找到最佳解决方案。

#ucraine #war #survival #survival #brotherhood #help #teflondeideas #brainwork #europe #humanity #platforms

如果你能分享它,我将不胜感激。我们越是这样,我们就能越快地走到一起,找到解决方案,而不仅仅是言语。

Agora que eu consegui a sua atenção. Vamos fazer algo pela UCRÂNIA.

Passamos a vida no piloto automático e não percebemos o que é realmente importante. Valorizamos a vida quando vemos que ela nos escapa, choramos por nossos países vizinhos quando são atacados, embora façamos pouco por eles além de dois ou três protestos, alguns textos e pouco mais.

É curioso que o mesmo cérebro humano que é capaz de inventar o inimaginável, não tenha capacidades suficientes para, através da diplomacia e da palavra, encontrar uma forma de discernir e modificar aqueles comportamentos de poder descontrolado que não dão lugar ao respeito pelo vida do próximo. Pergunto-me em casos tão graves como estes, o que é que a NATO, o G7 ou o G20 conseguiram realmente que não sejam apenas boas intenções que nunca se concretizam? Façam o cálculo de quantas mortes ou mudanças foram evitadas com essas reuniões. Agora, a melhor ideia é bloquear as contas russas, já que este país tem uma economia tão robusta que nossas ações não o afetarão. Por outro lado, nossos políticos aparecem na mídia dizendo que estão fazendo tudo ao seu alcance. A realidade é que Putin assustou o mundo por não ter nos preocupado até agora com seu arsenal de armas nucleares.

Todo ser humano tem 1.440 minutos por dia para pensar em maneiras possíveis de ajudar a Ucrânia sem esperar até que seja tarde demais. Proponho a criação de uma plataforma ou, caso já exista, que todos a apoiemos juntos para que sirva como um Teflon de ideias para ajudar nossos governos a encontrar a melhor solução.

#ucrânia #guerra #sobrevivência #fraternidade #ajuda #teflondeideas #brainwork #europa #humanidade #plataformas

AGRADEÇO SE PUDEREM COMPARTILHAR. QUANTO MAIS SOMOS, MAIS RÁPIDO PODEREMOS CONTRIBUIR COM SOLUÇÕES E NÃO APENAS PALAVRAS.

Now that I caught your attention, let’s do something for Ukraine.

We live life in autopilot and we don’t realise what truly is important. We value life when we see it fading away, we cry for our neighbouring countries when they’re attacked, but we do very little for them besides one or two demonstrations and a few articles.

It’s peculiar that the very same human brain that is able to create the impossible, doesn’t have the ability to, via diplomacy, discern and modify such power-driven behaviours that threaten human rights. In situations as awful as the current one, I can’t help but wonder: what has NATO, G7 or G20 achieved besides having good intentions that never yield fruits? Do the math, how many deaths or changes have been avoided with their meetings? Now, the best idea is to block Russia’s accounts, when such a country has access to an infinitely robust economy that won’t be affected by our actions. However, our politicians’ media appearances are full of speeches about how they’re doing everything that’s in their hands. The reality is that Putin has scared the world due to not worrying up until now about his nuclear power.

Each of us has 1440 minutes per day to propose ways to help Ukraine without waiting until it becomes too late. Let’s launch a platform or if they already exist, support those, in order to brainstorm and help our governments reach the best solution for this situation.

#ukraine #war #survival #brotherhood #sisterhood #help #brainstorming #ideas #brainpower #europe #humanity #platforms

I would appreciate if you share this message. The more we are, the quicker we will be able to provide solutions and not just words.

Teraz, keď som upútal vašu pozornosť, urobme niečo pre Ukrajinu.

Žijeme život v autopilotovi a neuvedomujeme si, čo je skutočne dôležité. Vážime si život, keď vidíme, ako mizne, plačeme za susednými krajinami, keď sú napadnuté, ale robíme pre nich veľmi málo okrem jednej alebo dvoch demonštrácií a niekoľkých článkov.

Je zvláštne, že ten istý ľudský mozog, ktorý je schopný vytvoriť nemožné, nemá schopnosť prostredníctvom diplomacie rozlíšiť a modifikovať také mocenské správanie, ktoré ohrozuje ľudské práva. V takých hrozných situáciách, ako je tá súčasná, sa nemôžem ubrániť otázke: čo NATO, G7 alebo G20 dosiahli okrem dobrých úmyslov, ktoré nikdy neprinášajú ovocie? Z matematiky, koľkým úmrtiam alebo zmenám sa ich stretnutiam vyhli? Teraz je najlepším nápadom zablokovať účty Ruska, keď má takáto krajina prístup k nekonečne silnej ekonomike, ktorú naše činy neovplyvnia. Mediálne vystúpenia našich politikov sú však plné rečí o tom, ako robia všetko, čo je v ich rukách. Realita je taká, že Putin vystrašil svet, pretože sa doteraz nebál o svoju jadrovú energiu.

Každý z nás má 1440 minút denne na to, aby navrhol spôsoby, ako Ukrajine pomôcť, bez toho, aby čakal, kým nebude príliš neskoro. Spustite platformu, alebo ak už existujú, podporme ich, aby sme vytvorili brainstorming a pomohli našim vládam nájsť najlepšie riešenie pre túto situáciu.

#ukrajina #vojna #prezitie #bratstvo #sesterstvo #pomoc #brainstorming #myšlienky #mozgová sila #európa #ľudstvo #platformy

Ocenil by som, keby ste túto správu zdieľali. Čím viac nás bude, tým rýchlejšie budeme schopní poskytnúť riešenia a nielen slová.

ახლა რომ მოვიყვანე თქვენს ყურადღებას. მოდით რამე გავაკეთოთ უკრაინისთვის ჩვენ ცხოვრებას ავტოპილოტით გავდივართ და ვერ ვაცნობიერებთ, რა არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვაფასებთ სიცოცხლეს, როცა ვხედავთ, რომ ის გაურბის, ვტირით მეზობელ ქვეყნებზე, როცა თავს დაესხნენ, თუმცა ჩვენ ცოტას ვაკეთებთ მათთვის გარდა ორი-სამი პროტესტის, ზოგიერთი ნაწერისა და სხვას.საინტერესოა, რომ იგივე ადამიანის ტვინს, რომელსაც შეუძლია წარმოუდგენლის გამოგონება, არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობები, რომ დიპლომატიის და სიტყვის საშუალებით იპოვნოს გზა, რათა გაარკვიოს და შეცვალოს უკონტროლო ძალაუფლების ქცევები, რომლებიც არ აძლევენ გზას პატივისცემისადმი. მეზობლის ცხოვრება. მაინტერესებს, ასეთ სერიოზულ შემთხვევებში, რას მიაღწია ნატომ, G7-მა ან G20-მა, რაც არ არის უბრალოდ კარგი ზრახვები, რომლებიც არასოდეს სრულდება? წინააღმდეგ შემთხვევაში, გააკეთეთ გამოთვლა, რამდენი სიკვდილის ან ცვლილების თავიდან აცილება მოხდა ამ შეხვედრებით. ახლა საუკეთესო იდეაა რუსული ანგარიშების დაბლოკვა, როდესაც ამ ქვეყანას ისეთი ძლიერი ეკონომიკა აქვს, რომ ჩვენი ქმედებები მასზე გავლენას არ მოახდენს. მეორე მხრივ, ჩვენი პოლიტიკოსები მედიაში ჩნდებიან და ამბობენ, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რაც მათ შეუძლიათ. რეალობა ისაა, რომ ამ პუტინმა შეაშინა მსოფლიო, რომ აქამდე არ გვაწუხებდა მისი ბირთვული ქობინების არსენალი. თითოეულ ადამიანს აქვს დღეში 1440 წუთი, რათა მოიფიქროს უკრაინის დასახმარებლად, გვიანამდე მოლოდინის გარეშე. მე ვთავაზობ, რომ შევქმნათ პლატფორმა, ან თუ ის უკვე არსებობს, ჩვენ ყველამ მხარი დავუჭიროთ მას, რათა ის იყოს იდეების ტეფლონი, რათა დაეხმაროს ჩვენს მთავრობებს საუკეთესო გამოსავლის პოვნაში. #უკრაინა #ომი #გადარჩენა #ძმობა #დახმარება #teflondeideas #ტვინის მუშაობა #ევროპა #კაცობრიობა #პლატფორმები მადლობელი ვიქნები, რომ გააზიაროთ. რაც უფრო მეტი ვიქნებითმით უფრო სწრაფად შეგვეძლება წვლილი შევიტანოთ გადაწყვეტილებებს შორის და არა მხოლოდ სიტყვებს შორის.

Այժմ, երբ ես այն ներկայացրել եմ ձեր ուշադրությանը: Եկեք ինչ-որ բան անենք ՈՒԿՐԱԻՆԱՅԻ համար Մենք կյանքն անցնում ենք ավտոպիլոտով և չենք գիտակցում, թե իրականում ինչն է կարևոր։ Մենք գնահատում ենք կյանքը, երբ տեսնում ենք, որ այն մեզնից փախչում է, լացում ենք մեր հարևան երկրների համար, երբ նրանց վրա հարձակվում են, թեև մենք քիչ բան ենք անում նրանց համար, բացի երկու-երեք բողոքի ակցիաներից, որոշ գրություններից և ուրիշ քիչ բանից: Հետաքրքիր է, որ նույն մարդկային ուղեղը, որն ընդունակ է հորինել աներևակայելին, չունի բավարար կարողություններ՝ դիվանագիտության և խոսքի միջոցով գտնելու և փոփոխելու անվերահսկելի ուժի այն վարքագիծը, որը տեղի չի տալիս հարգանքի։ հարևանի կյանքը. Հետաքրքիր է, որ նման լուրջ դեպքերում ՆԱՏՕ-ն, G7-ը կամ G20-ն իրականում ինչի՞ են հասել, որոնք պարզապես լավ մտադրություններ չեն, որոնք երբեք իրականություն չեն դառնում: Հակառակ դեպքում, հաշվարկ արեք, թե քանի մահից կամ փոփոխությունից է խուսափել այս հանդիպումներով։ Հիմա լավագույն գաղափարը ռուսական հաշիվների արգելափակումն է, երբ այս երկիրն ունի այնպիսի հզոր տնտեսություն, որ մեր գործողությունները չեն ազդի դրա վրա: Մյուս կողմից՝ մեր քաղաքական գործիչները հայտնվում են լրատվամիջոցներում՝ ասելով, որ իրենք անում են այն ամենը, ինչ իրենցից կախված է։ Իրականությունն այն է, որ այս Պուտինը վախեցրել է աշխարհին, որ մինչ այժմ մեզ չէր անհանգստացրել միջուկային մարտագլխիկների իր զինանոցի համար։
Յուրաքանչյուր մարդ օրական ունի 1440 րոպե՝ Ուկրաինային օգնելու հնարավոր ուղիներ գտնելու համար՝ չսպասելով մինչև շատ ուշ լինի: Ես առաջարկում եմ ստեղծել հարթակ, կամ եթե այն արդեն կա, մենք բոլորս աջակցենք դրան, որպեսզի այն ծառայի որպես գաղափարների տեֆլոն՝ օգնելու մեր կառավարություններին գտնել լավագույն լուծումը: #ուկրաինա #պատերազմ #գոյատևում #եղբայրություն #օգնություն #teflondeideas #brainwork #Եվրոպա #մարդկություն #հարթակներ ԳՆԱՀԱՏԱԿԻ ԿՈՒՆԵՄ ՔԵԶ ԿԻՍՎԵԼ ԱՅՆ: ՈՐՔԱՆ ՄԵՆՔ ԱՎԵԼԻ ԵՆՔ, ԱՅՆՔԱՆ ԱՐԱԳ ԿԿԱՐՈՆԱՆՔ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԲԱՌԵՐԻ ՄԻՋԵՎ: