Política de privacidad

1.- Confidencialitat i Protecció de Dades: La informació rebuda per la plataforma ciutadana Barcelona Com Tu a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Barcelona Com Tu informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis Web són incorporades en un fitxer titularitat de la plataforma ciutadana Barcelona Com Tu, amb la finalitat d’atendre adequadament les sol•licituds dels usuaris.

 

2.- Dret d’informació i consentiment de l’usuari: Barcelona Com Tu podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats del partit que puguin resultar del seu interès. Per tant, les persones titulars de les dades que figuren en els fitxers de Barcelona Com Tu, accepten conèixer de manera expressa, precisa i inequívoca que les seves dades es troben recopilades en un fitxer propietat de l’entitat, i que són adequades, pertinents i necessàries per la finalitat amb què han estat recollides, i, per tant, donen el seu consentiment per al seu tractament.

 

3.- Seguretat en el tractament, procediment informàtic i custodia de dades: Barcelona Com Tu declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

4.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, l’usuari pot dirigir-se per escrit a Barcelona Com Tu, indicant “Cancel·lació de dades (Internet)” i acreditant sempre degudament la seva identitat:
– Enviant una nota a Barcelona Com Tu · Rambla Catalunya 98, 1°, Barcelona
– Enviant un correu electrònic a info@barcelonaetstu.cat

La present Política de Privacitat té per objecte donar a conèixer la manera en què es recullen, tracten i protegeixen les dades de caràcter personal a les que s’accedeix pels serveis associats amb aquest lloc web, per tal de que vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar les teves dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte.

L’accés i ús del lloc web implica que vostè accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir completament amb els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com en les disposicions contingudes en l’Avís Legal i Condicions d’Ús, la Política de galetes (cookies) i, si s’escau, les condicions generals o particulars de contractació de qualsevol servei que prestem. Pot trobar els enllaços corresponents al peu de la pàgina principal.

La prestació del servei del lloc web té una durada limitada al moment en què es trobi connectat en el web o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten; per tant, s’ha de llegir atentament els textos legals citats anteriorment en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la pàgina web ja que aquests poden patir modificacions en funció de novetats o exigències legislatives i jurisprudencials o per necessitats de negoci.

La present Política de Privacitat serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes per aquest lloc web o altres serveis de “Barcelona com tu”.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari/a a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris/àries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers sense el consentiment oportú. Només es recullen aquelles que l’internauta voluntàriament facilita a “Barcelona com tu”. Per aquets motiu és important que l’usuari/a sigui informat que per ser associat/a, simpatitzant o contactar amb la plataforma, se si sol·licitarà dades personals com el correu electrònic o els seus noms i cognoms entre d’altres dades. En cas de no facilitar-los, serà impossible per a “Barcelona com tu” prestar el servei, sol·licitud o ajuda demanada.

S’ha de tenir en compte que segons la nostra normativa, s’entén per dades personals com a “qualsevol informació d’una persona física identificades o identificables”. Per tant, si vostè publica informació personal en quelcom que sigui accessible al públic, es possible que vostè rebi missatges no sol·licitats d’altres persones alienes a la plataforma i que, per tant, les seves dades siguin conegudes per tercers. Per això, es recomana la màxima diligència per part de l’usuari/a en relació a aquesta matèria. “Barcelona com tu” no es responsabilitza de les subtraccions, modificacions, pèrdues o usos que es donin a aquestes dades publicades en pàgines web d’accés al públic per tercers.

En tot cas però, “Barcelona com tu” en aplicació amb la normativa vigent en aquesta matèria, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat i protecció adequat segons les dades personals tractades. També ha establert, en la mesura del possible, mecanismes per evitar subtraccions, accessos no autoritzats, modificacions o pèrdua de les dades.

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització.

“Barcelona com tu” utilitza cookies per recollir informació dels usuaris/àries, pot obtenir més informació, resoldre qualsevol dubte i, si s’escau, permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades consultant la nostra política de cookies en el següent enllaç.

El portal del qual és titular “Barcelona com tu” conté enllaços a llocs web de tercers, dels quals llurs polítiques de privacitat són alienes a nosaltres. Per tant, en accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies però, en tot cas, “Barcelona com tu” no te cap responsabilitat en aquestes. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En compliment del que preveu l’article 5 de la LOPD i 13 del Reglament de la Unió Europea 2016/679, s’informa que les dades de caràcter personal que es recapten directament de l’usuari/a a través dels diferents recursos disponibles al portal, seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades als respectius fitxers dels quals és responsable “Barcelona com tu” amb les finalitats en virtut de les quals es van recollir, no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes.

“Barcelona com tu” situat a Rambla Catalunya 98 1 08015 (Barcelona) és la destinatària de la informació personal donada per vostè, així com els tercers amb els quals té subscrit un contracte de serveis. Aquests tercers i les finalitats de la cessió són:
Enviar informació d’actualitat local, política i social.

En cas que vostè no ens atorgui el seu consentiment pel tractament de les dades, no es podrà prestar el servei o ajut sol·licitat.
Els afectats poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat de les dades, limitació del tractament, oblit i oposició, davant “Barcelona com tu”, mitjançant escrit dirigit a la seva seu, a la Rambla de Catalunya, núm. 98, 1ª planta, CP 08008 o a través de correu electrònic en l’adreça següent: info@barcelonaetstu.cat.”

Ser usuari/a del web de “Barcelona com tu” implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que disposi la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.
Clàusula de protecció de dades
Clàusula general

Conforme la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu reglament de desenvolupament i el Reglament de la Unió Europea 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, se li informa que les dades personals facilitades per vostè en el formulari de associat/a de la plataforma o en el formulari de simpatitzant de “Barcelona com tu” o, si fos vostè membre del personal de la plataforma, en el seu contracte, currículum vitae, així com aquelles obtingudes com a conseqüència de la relació laboral entre l’entitat i l’empleat/a, formen part de fitxers de dades de caràcter personal automatitzats de titularitat de BARCELONA COM TU.

Les dades personals es recullen per a les finalitats següents: si vostè és associat/a; per donar a conèixer les activitats, esdeveniments i actes que organitza la plataforma, posar en el seu coneixement la presa de decisions de l’entitat, la gestió del procés electoral intern de l’organització i la facturació de les quotes; si vostè és simpatitzant, per donar a conèixer les activitats, esdeveniments i actes que organitza la plataforma i posar en el seu coneixement qualsevol decisió transcendent presa, la gestió del procés electoral (sense vot) i, si vostè és personal, pel manteniment de la relació laboral, la realització de l’activitat econòmica de l’organització i el compliment de les obligacions laborals en matèria de Seguretat Social, la gestió dels recursos humans i el pagament de nòmines.

No està obligat/a a subministrar les dades però la negativa de subministrar les dades personals impedirà la formalització del contracte d’associat/a, l’acord de simpatitzant o del contracte laboral atès que sense les mateixes i sense el seu tractament per a les finalitats anteriors, és impossible subscriure els dits acordis i/o contractes l’activitat social de Barcelona com tu.

Les dades es conservaran durant la vigència de la relació laboral o els acords de associat/a o simpatitzant i també amb posterioritat amb la única finalitat de, si fos el cas, atendre a eventuals peticions d’una autoritat competent.
La base jurídica d’aquest tractament és la relació contractual que ens uneix si vostè és personal, associat/a o simpatitzant, el seu consentiment si així ho presta i l’interès legítim comercial que té Barcelona com tu, quan així vostè ho consenti en els diferents formularis que conté la pàgina web.

Els destinataris de les dades personals seran la plataforma, Barcelona com tu i els professionals externs contractats per la societat en matèria laboral, concretament, per a la gestió de les nòmines i el seu pagament, l’assegurança de responsabilitat civil, la mútua i la prevenció de riscos laborals, així com totes aquelles obligacions que deriven de la normativa laboral.

Al facilitar aquesta informació i firmar el present document, vostè presta el seu consentiment per aquests tractaments i finalitats. A més a més, té el dret de retirar el consentiment per una, algunes o totes les finalitats quan desitgi, sense que això afecti al legítim tractament realitzat fins aquell moment.

L’informem, igualment, de que pot exercir els eus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oblit, limitació d’accés, portabilitat de les dades i oposició mitjançant o bé un escrit dirigit a la plataforma en la següent direcció: Rambla de Catalunya, núm. 98, 1ª planta, CP 08008 o bé un correu electrònic en la següent adreça: info@barcelonaetstu.cat. Així mateix, té el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si la plataforma no li permet exercir els seus legítims drets. Finalment, es comunica que la societat té Delegat de Protecció de Dades, al que se li poden remetre tots els dubtes i sol·licituds o bé per escrit en la següent direcció Rambla de Catalunya, núm. 98, 1ª planta, CP 08008 o bé en el següent correu electrònic info@barcelonaetstu.cat.